MKB-top: werk maken van miljarden extra krediet voor ondernemers

Nu de economie flink aantrekt, maken ondernemers plannen om uit te breiden, te investeren en te groeien. Om deze groei te ondersteunen, maakt het kabinet met aanvullende maatregelen naar verwachting komende jaren enkele miljarden euro’s aan extra kredietverlening voor het mkb mogelijk. Daarnaast lanceert het kabinet samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken een toegangspoort tot financiering via de ‘Nationale Financieringswijzer’ voor ondernemers. Met deze app wordt ondernemers wegwijs gemaakt naar de meest geschikte financieringsvorm voor hun investeringsplannen. Dit schrijft minister Kamp in een brief aan de Kamer in aanloop naar de MKB-top in Den Haag.

Minister Kamp: “Zeker nu de economische groei doorzet, is het voor ondernemers van cruciaal belang dat zij hun groeiplannen kunnen financieren. Dankzij gezamenlijke inspanningen van mkb’ers, financiële instellingen en het kabinet is het kredietaanbod voor mkb’ers in afgelopen jaren reeds verruimd met meer dan 10 miljard euro.” De bewindspersoon vervolgt: “Vier op de tien kleine ondernemers zien nog onvoldoende mogelijkheden om financiering aan te trekken. Steun is in komende jaren onverminderd nodig om ervoor te zorgen dat ondernemers hun groeiplannen kunnen financieren. Daarom willen wij deze kabinetsperiode met aanvullende maatregelen 2,5 miljard euro aan extra financiering mogelijk maken. Zo stellen we gezamenlijk bedrijven in staat om te investeren en een bijdrage te leveren aan hogere economische groei.”

Betere toegang, meer inzicht voor ondernemers

Mede door de inzet van EZ is het aanbod van financiering voor ondernemers de afgelopen jaren vergroot en verbreed, bijvoorbeeld met nieuwe financieringsvormen als Qredits, kredietunies en crowdfunding. Van alle ondernemers, geeft 60% desalniettemin aan nog onvoldoende financieringsalternatieven náást de huisbank te zien. Om bedrijven beter op weg te helpen, maakt EZ in samenwerking met de NVB, MKB Nederland, VNO-NCW, de KvK en RVO alle mogelijke bronnen voor financiering, zowel publiek als privaat, inzichtelijk. Dit is mogelijk dankzij de app en website ‘De Nationale Financieringswijzer’. Door middel van deze app en website kunnen ondernemers advies aanvragen en tientallen financieringsbronnen raadplegen. Door een aantal vragen over hun bedrijf en plannen te beantwoorden, kunnen ondernemers snel zien welk soort financiering voor hen het meest geschikt is.

Mijlpaal: 10 miljard euro extra kredietverlening

Dankzij maatregelen van de overheid is er vanaf 2009 meer dan 10 miljard euro aan extra krediet voor mkb-bedrijven mogelijk gemaakt. Krediet dat anders niet of niet voldoende tot stand zou zijn gekomen. Om de kredietverlening aan het mkb ook in komende jaren te verbeteren, staat het kabinet voor 1 miljard euro extra garant en trekt 155 miljoen euro uit voor concrete maatregelen. Met deze aanvullende maatregelen wil EZ komend jaar enkele miljarden euro’s aan extra kredietverlening realiseren. Daarnaast ondersteunt EZ de oprichting van de eerste fondsen van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII), waardoor via investeringen door pensioenfondsen en verzekeraars de komende drie jaar twee miljard euro aan extra kredietverlening mogelijk wordt gemaakt. Tijdens de Financieringstop reikt de NLII het eerste krediet uit aan een mkb-bedrijf.

90 miljoen voor nieuw investeringsfonds

Naast kredietverlening stimuleert het kabinet mkb-bedrijven om sneller door te groeien door middel van directe investeringen door ervaren investeerders. In samenwerking met de Europese Investeringsbank lanceert EZ vandaag een co-investeringsfonds. Samen met ervaren investeerders, zogenaamde business angels, zal hiermee 90 miljoen euro in veelbelovende bedrijven worden gestoken. Als deze ervaren investeerders besluiten om in een bedrijf te investeren dan kan dit bedrag via publieke middelen worden aangevuld tot maximaal 50% van de totale financiering. EZ investeert 30 miljoen euro in het fonds en het Europees Investeringsfonds legt 15 miljoen euro in. Naast een financiële impuls leveren de ervaren investeerders kennis en kunde aan jonge mkb’ers om producten en diensten door te ontwikkelen tot commerciële successen.

Bron: Rijksoverheid

Prinsjesdag: Fiscale maatregelen 2016 naar tweede kamer

Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2015, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat de regering met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel een impuls wil geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert volgens de Koning de consumptie en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.

De fiscale maatregelen zijn opgenomen in de volgende vijf wetsvoorstellen:

1. Belastingplan 2016
2. Overige fiscale maatregelen 2016
3. Wet tegemoetkomingen loondomein
4. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
5. Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

De staatssecretaris heeft in een begeleidende brief bij het Belastingplan 2016 ook een aantal maatregelen ter vereenvoudiging van de belastingwetgeving genoemd, die nog worden onderzocht.

RB Prinsjesdagspecial 2015

Het betreft onder meer het volgende:

  • Onderzoek naar de vereenvoudigingswinst en andere mogelijke effecten door de kleine-ondernemersregeling in de btw te vervangen door een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling, die ook geldt voor rechtspersonen.
  • Onderzoek naar de voordelen voor de uitvoering en het bedrijfsleven van een aanpassing van de teruggaafregeling oninbare debiteuren door invoering van een rechtsvermoeden van oninbaarheid als binnen één jaar na het uitreiken van de factuur nog niet is betaald, welk vermoeden weer vervalt als later alsnog wordt betaald.
  • Onderzoek naar het gebruik van de scholingsaftrek en de effectiviteit daarvan en bekijken of het wenselijk is om de middelen voor de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting budgetneutraal op een andere manier in te zetten in het kader van een leven lang leren, ofwel buiten de fiscaliteit, ofwel binnen de fiscaliteit maar op een voor de Belastingdienst eenvoudiger uitvoerbare wijze.
  • Onderzoek naar de afschaffing van de zogenoemde 100%-toets voor aanspraken op ouderdomspensioen in het Witteveenkader, op grond waarvan het totaal opgebouwde ouderdomspensioen, kort gezegd, niet meer mag bedragen dan 100% van het laatstverdiende pensioengevend loon.Ministerie van Algemene Zaken 15-9-2015 Ministerie van Financiën 15-9-2015, nr. AFP 2015/800

Download hier de volledige Prinsjesdag Special

 

BRON: Fiscaal up to Date

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Zo wordt de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld een politieagent die voltijd werkt en een verpleegkundige die drie dagen in de week werkt, ruim honderd euro per maand goedkoper. Dat geldt als zij twee kinderen hebben die drie hele dagen naar de opvang gaan. Als kinderen twee dagen naar de opvang gaan, betalen de ouders zeventig euro per maand minder. Hetzelfde gezin dat alleen gebruikt maakt van drie dagen BSO betaalt ruim vijftig euro minder. Voor ouders met een laag inkomen geldt dat de overheid maximaal 94 procent van de kosten van de kinderopvang vergoedt.

Jonge ouders zitten in de drukste fase van hun leven. Het kabinet vindt het belangrijk dat zij werk en privé goed kunnen combineren. Goede en betaalbare kinderopvang helpt daarbij. Minister Asscher: ‘Goede kinderopvang biedt een vertrouwde en veilige omgeving gericht op de ontwikkeling van je kind. Daar breng je als werkende ouder met een gerust hart je kind naar toe. De kinderopvang heeft meerwaarde voor ouders en kinderen. Van die meerwaarde moeten ouders en kinderen gebruik kunnen maken.’

De verhoging van de kinderopvangtoeslag kost 290 miljoen euro structureel per jaar. De maatregel staat in de begroting die het ministerie met Prinsjesdag openbaar maakt. Asscher stuurt de maatregel nu naar de Tweede Kamer zodat het begin volgend jaar al in kan gaan.

Bron: Rijksoverheid

Bedrijfsopvolging bij vastgoed

Ook bij schenking en vererving van een vastgoedonderneming kunt u onder omstandigheden gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat blijkt uit twee recente uitspraken van de belastingrechter.

De bedrijfsopvolgingsregeling stelt onder voorwaarden de schenking en de vererving van ondernemingsvermogen vrij van schenk- en erfbelasting.Tot een bedrag van € 1.055.022 (2015) bedraagt de vrijstelling 100%. Het meerdere is voor 83% vrijgesteld. Voor de betaling van de belasting over het niet-vrijgestelde deel (17%) kunt u 10 jaar uitstel van betaling krijgen.

De vrijstelling is alleen van toepassing op het ondernemingsvermogen. Worden aandelen geschonken in een bv waarvan de bezittingen uit beleggingen bestaan, dan is de vrijstelling niet van toepassing.Volgens de Belastingdienst is een vastgoedonderneming een belegging, waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast op een vastgoedonderneming.

In eerdere uitspraken oordeelde de rechter al dat de bedrijfopvolgingsre- geling wel kan worden toegepast op een vastgoedonderneming, als de fei- telijk verrichte werkzaamheden meer inhouden dan normaal actief vermo- gensbeheer. Ook uit twee nieuwe uitspraken (rechtbank Den Haag en gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) blijkt dat de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing kan zijn op vastgoedondernemingen. In beide gevallen ging het om zeer omvangrijke vastgoedportefeuilles. In de procedure voor rechtbank Den Haag bestonden de werkzaamheden naast verhuur uit beheer, administratie en projectontwikkeling. In de procedure voor het hof Arnhem/Leeuwarden bestond de onderneming uit een commerciële, juridische en administratieve afdeling en een eigen technische dienst.Tegen de uitspraak van het hof is cassatie aangetekend.Wordt vervolgd.

Verhoging heffingsvrij vermogen ouderen afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de verhoging van de vrijstelling voor ouderen. Vanaf dat moment hebben zij alleen nog recht op de standaard vrijstelling van € 21.330 per persoon. Dit betekent dat ouderen in 2016 tot wel € 678 meer belasting gaan betalen.

Over spaartegoeden en andere beleggingen bent u 1,2% inkomstenbelasting ver- schuldigd in box 3.Van dit vermogen wordt een deel vrijgesteld. Tot een vermogen van € 21.330 hoeft u geen belasting te betalen. Deze vrijstelling geldt per persoon.Voor fiscale partners bedraagt de vrijstelling dus € 42.660. Op dit moment hebben ouderen onder voorwaarden nog recht op een verhoging van die vrijstelling. Voor belastingplichtigen die recht hebben op AOW wordt de vrijstelling verhoogd met € 28.236, of met € 14.118 als zij een laag inkomen uit werk en woning hebben. Ook deze verhoging geldt per belastingplichtige en kan voor fiscale partners worden verdubbeld. De verhoging voor ouderen is ook afhankelijk van het totale vermogen in box 3. Dat vermogen mag namelijk niet hoger zijn dan € 282.226 per belastingplichtige of € 564.451 voor partners. Is het vermogen hoger dan bestaat geen recht op de extra vrijstelling. Nu de verhoging in 2016 vervalt, is het verstandig om te beoordelen of het vermogen in box 3 verminderd of anders belegd kan worden.

Toch aftrek kinderalimentatie

Bij een echtscheiding worden vaak ook afspraken gemaakt over kinderalimentatie. De betaalde bedragen konden tot en met 31 december 2014 in aftrek worden gebracht op het inkomen. De Belastingdienst betaalde dus een stukje mee. Vanaf 1 januari 2015 is deze aftrek vervallen. Het is wel mogelijk om de toekomstig verschuldigde kinderalimentatie als schuld op te nemen in box 3. De hoogte van deze schuld is afhankelijk van de maximale en de hoogte van de maandelijks te betalen bedragen. De contante waarde van deze betalingen mag in box 3 worden opgenomen, rekening houdend met de kans dat het kind of de betalende ouder tussentijds overlijdt. Zo betaalt de Belasting dienst toch nog een (klein) beetje mee.

Paramedici toch vrijgesteld

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze zomer een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de btw­vrijstelling voor diensten van (para­)medici. Volgens de Nederlandse wet is die vrijstelling alleen van toepassing op diensten verricht door medici die zijn opgenomen in de Wet BIG. Dit voorjaar bepaalde de Hoge Raad echter dat ook een paranormaal therapeut op HBO­niveau de vrijstelling mag toepassen.

De Hoge Raad heeft haar oordeel gebaseerd op de Europese Btw-richtlijn.Volgens die richtlijnag Nederland zelf regels stellen om te garanderen dat de vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens door (para-)medici alleen geldt voor diensten met een zeker kwaliteitsniveau. Nederland mag diensten van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau echter niet verschillend behandelen. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de Nederlandse wet diensten van (para-) medici met een gelijk kwaliteitsniveau wel verschillend behandelt, door alleen de diensten van BIG-geregistreerde (para-)medici vrij te stellen. De Nederlandse regeling is daardoor te strikt.

In haar brief geeft de minister aan dat de Belastingdienst voortaan zal toetsen of de verrichte diensten kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de gezondheidskundige diensten die worden verricht door BIG-geregistreerde medici. Als dat zo is, dan is de btw-vrijstelling van toepassing op de kwalitatief gelijkwaardige diensten, ook als die door een niet-BIG-geregistreerde (para-)medicus worden verricht. Voor de praktijk betekent dit dat van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of de gezondheidskundige diensten verricht door een niet-BIG-geregistreerde medicus gelijkwaardig zijn aan die van BIG-geregistreerde medici. Raadpleeg daarom uw RB-adviseur voordat u de vrijstelling voor paramedici gaat toepassen.

VAR wordt afgeschaft

Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Dat betekent dat het systeem van de VAR per 1 januari 2016 wordt afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de vrijwarende werking van de VARwuo en de VAR-dga voor naheffing van loonheffingen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die zekerheid willen over de beoordeling van hun arbeidsrelatie kunnen hun overeenkomst van opdracht aan de Belastingdienst ter beoordeling voorleggen. Als geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden, dan ontvangt u daarvan een brief van de Belastingdienst.Van een vrijwaring is echter alleen sprake als de opdrachtgever en de opdrachtnemer in de praktijk daadwerkelijk volgens de afspraken uit de overeenkomst werken.

Wijzigingen autobelastingen

Op 19 juni 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de autobelastingen (Autobrief II). Hierin staan plannen voor de bijtelling privégebruik auto in de loon- en inkomstenbelasting, de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Hij wil de autobelastingen eenvoudiger en duurzamer maken door de volgende maatregelen:

• Verlagen van de MRB voor reguliere personen auto’s met gemiddeld 2%.

• Juist verhogen van de MRB voor de meest ver- vuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.

• Geleidelijk verlagen van de BPM met gemiddeld 12% tot 2020.

• Stapsgewijs verlagen van het aantal bijtellingscategorieën van vier naar twee.

• Verlagenvanhetalgemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%.

• Afschaffen van de verlaag- de bijtellingspercentages voor (plug-in) hybride- voertuigen.

• Vanaf 2019 geldt alleen nog een verlaagd bijtellingspercentage van 4% voor voertuigen met een nul-emissie.

Deze maatregelen worden dit najaar aangeboden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen gaan in vanaf januari 2017.

Wat moet u bewaren?

Ondernemers zijn verplicht hun administratie zeven jaar te bewaren. Doen zij dat niet, dan kunnen zij te maken krijgen met omkering van de bewijslast. De ondernemer moet bewijzen dat een aanslag onjuist is. In twee procedures heeft de Hoge Raad onlangs bepaald welke gegevens moeten worden bewaard en wat de gevolgen zijn voor de bewijslast als die gegevens niet worden bewaard.

De eerste procedure ging over navorderingsaanslagen die met omkering van de bewijs- last waren opgelegd aan een horecaondernemer. Deze ondernemer maakte voor de opname van zijn bestellingen gebruik van een bestelcomputer. Deze bestelcomputer had een beperkte opslagcapaciteit, waardoor de detailgegevens van de bestellingen niet voor lange tijd konden worden bewaard. Omdat het ook niet mogelijk was om deze gegevens te exporteren, werden deze detailgegevens na enige tijd gewist.

De Hoge Raad oordeelt dat de ondernemer deze gegevens niet mocht wissen.Wel verzacht de Hoge Raad dit oordeel door te bepalen dat toch aan de bewaarplicht is voldaan als de administratie voldoende andere gegevens bevat voor de controle van de omzet. Als de omzet aan de hand van andere gegevens op juistheid kan worden gecontroleerd, wordt de bewijslast dus niet omgekeerd.

In de tweede procedure oordeelt de Hoge Raad dat de bewijslast niet wordt omgekeerd als de gewiste gegevens niet van belang zijn voor de juistheid van de aanslag. Dat betekent dat de bewijslast voor een aanslag loonbelasting niet wordt omgekeerd, als gegevens over de omzet ontbreken.