Verliesverrekening houdster- en financieringsmaatschappij

Er is een wetsvoorstel ingediend voor de vennootschapsbelasting waardoor de mogelijkheid om verliezen van zogenoemde houdster­ en financieringsmaatschappijen te verrekenen, verder wordt beperkt.

Van een houdster- of financie- ringsmaatschappij is sprake als de activiteiten van een vennootschap gedurende (nagenoeg) het hele jaar (nagenoeg) uitsluitend bestaan uit het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden lichamen.

Deze vennootschappen mogen hun verliezen slechts verrekenen met winsten van jaren waarin de vennootschap ook werd aangemerkt als een houdster- of financieringsmaatschappij. Deze verliezen kunnen dus niet verrekend worden met winsten uit normale ondernemingsactiviteiten. In het jaar van aanvang of beëindiging van de houdster- of financieringsactiviteiten, vinden deze activiteiten meestal niet nagenoeg het hele jaar plaats, waardoor verliezen uit die jaren wel kunnen worden verrekend met winsten uit normale ondernemingsactiviteiten. Om er voor te zorgen dat ook in die jaren sprake is van een houdster- of financieringsmaatschappij, wordt voorgesteld om de wet te wijzigen.Van een holding- of financieringsmaatschappij is voortaan ook sprake als slechts gedurende een deel van het jaar feitelijk sprake is van houdster- of financieringsactiviteiten en als in het andere deel van het jaar sprake is van:

• (nagenoeg) geen activiteiten of
• (nagenoeg) uitsluitend voorbereidingsactiviteiten voor het starten van het houden van deelnemingen of financieren van verbonden lichamen of
• (nagenoeg) uitsluitend activiteiten om het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden licha- men te beëindigen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan geldt deze wetgeving met ingang van 1 januari 2016.

Crisisheffing in strijd met Europees recht?

Advocaat-Generaal (A-G) Wattel adviseert de Hoge Raad te besluiten dat de crisisheffing 2013 in strijd is met Europees recht.

In 2013 en 2014 hebben veel werkgevers bezwaar gemaakt tegen de betaling van de crisisheffing.Tot nu toe hebben rechters over het algemeen geoordeeld dat die crisisheffing niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarom hebben zij de bezwaren van de werkgevers tegen de crisisheffing afgewezen.

De A-G is echter van mening dat de crisisheffing 2013 wel in strijd is met het EVRM en adviseert de Hoge Raad daarom tegemoet te komen aan de bezwaren van de werkgevers. Dat geldt echter alleen voor de gevallen waarin het loon van de werknemer de grens van € 150.000 al vóór 25 mei 2012 had overschreden. In alle andere gevallen is de crisisheffing volgens de A-G dus niet in strijd met het Europese recht. De A-G heeft slechts een adviserende rol. Dat betekent dat de Hoge Raad in zijn uitspraak het advies van de A-G niet altijd volgt.Voor het definitieve oordeel moeten we het oordeel van de Hoge Raad afwachten.

Activeer uw digitale postbus

Onlangs is het Wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel maakt de weg vrij voor de Belastingdienst om berichten alleen nog digitaal te verzenden.

Nu worden bijvoorbeeld toe- slagbeschikkingen zowel elek- tronisch als schriftelijk verzonden. Door de wetswijziging krijgt u de toeslagbeschikkingen, die eind 2015 worden vastgesteld, alleen nog digitaal toegezonden. Weet u hoe u deze berichten kunt ontvangen? Belastingplichtigen vanaf 14 jaar hebben een digitale brievenbus bij de overheid. Deze brievenbus is te vinden op www.mijnoverheid.nl. Op deze website kan (via de eigen DigiD) de digitale brievenbus worden geopend. De toeslagbeschikkingen (en op termijn ook andere berichten van de Belastingdienst) worden in deze brievenbus geplaatst. Als u wilt weten wanneer een bericht wordt geplaatst in de brievenbus, dan kunt u dit op de website aangeven door bijvoorbeeld uw emailadres in te stellen. Zodra een bericht is geplaatst, ontvangt u daarover een emailbericht. U moet dus zelf regelmatig uw brievenbus controleren of uw instellingen aanpassen. Houdt u er rekening mee dat u niet langer schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van uw toeslagbeschikkingen voor het jaar 2016.

Huurwoning op de zaak

Bent u ondernemer en gebruikt u een deel van uw huurwoning voor de onderneming? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om het gehele huurrecht als ondernemingsvermogen aan te merken. U kunt dan alle kosten van de huurwoning aftrekken van de winst.Wel moet u jaarlijks een bedrag voor privégebruik bijtellen. De bijtelling bedraagt doorgaans 1,8% van de WOZ-waarde. Ontvangt u huurtoeslag, dan moet u ook de ontvangen huurtoeslag optellen bij de winst. Onlangs besloot een rechter dat een huurrecht helemaal niet als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Als deze uitspraak in stand blijft, dan is de hiervoor beschreven kostenaftrek niet meer mogelijk.Tegen deze uitspraak is cassatie aangetekend, zodat het oordeel van de Hoge Raad nog moet worden afgewacht.

Hoofdlijnen belastingherziening

Vlak voor de zomer heeft het kabinet de hoofd­ lijnen van de belastingherziening bekend­ gemaakt. Het kabinet is van plan om de lasten op arbeid te verlagen in de hoop dat hiermee de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

Die lastenverlichting wil het kabinet bereiken via de volgende maatregelen. Voorgesteld wordt om de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te verhogen. Ook wordt voorgesteld om de arbeidskorting te verhogen. Daar staat wel tegen- over dat de algemene heffingskorting volledig wordt afgebouwd. Dat laatste heeft tot gevolg dat mensen met een hoog inkomen voortaan geen recht meer hebben op de algemene heffingskorting. Daarnaast worden de belastingtarieven in de tweede en derde schijf verlaagd met 2%-punt en zal de vierde belastingschijf pas vanaf een hoger inkomen worden toegepast.

Voor werkgevers komt er een loon- kostenvoordeel als zij werknemers met een laag inkomen in dienst nemen. Het kabinet is verder voor- nemens de vermogensrendements- heffing in box 3 aan te passen. Daarvoor zou afhankelijk van de beleggingsvorm een ander forfaitair rendement gaan gelden. De plannen van het kabinet moeten nog in wetsvoorstellen worden opgenomen. Hoe de diverse wijzigingen worden vorm gegeven, is dus nog niet bekend. Daarnaast zullen de plannen nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd moeten worden.

Bron: Fiscaal Actueel