Nieuw standpunt in appel wordt niet geaccepteerd

Tijdens een procedure bij de rechtbank, heeft een bestuurder van een bv een standpunt ingenomen. Tijdens het hoger beroep wordt het standpunt gewijzigd. Het Hof accepteert dit niet omdat het eerdere standpunt ondubbelzinnig en zonder voorwaarden was verwoord. Neem dus direct het juiste standpunt in.

Commissie beoordeling modelovereenkomsten

Staatssecretaris Wiebes heeft een Commissie ingesteld die zal onderzoeken of de beoordelingen door de Belastingdienst van (model) overeenkomsten in het kader van de Wet DBA juist zijn. De Commissie krijgt toegang tot alle voorgelegde (model)overeenkomsten, maar bepaalt zelf welke worden beoordeeld. De Commissie kan aanbevelingen doen.

Inkomensverklaring en aangifte

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen aftrekposten, heffingskortingen en heffingvrij vermogen krijgen als zij een inkomensverklaring uit hun woonland verstrekken. Niet alle EU-lidstaten blijken de Nederlandse inkomensverklaring te ondertekenen. De Belastingdienst accepteert daarom dat de aangifte alvast zonder de inkomensverklaring wordt ingediend. Die moet naderhand alsnog worden opgestuurd. Daarna wordt de aangifte beoordeeld.

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor exploitatie onroerende zaken mogelijk

Op 15 april 2016 heeft de Hoge Raad bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ook kunnen gelden voor de exploitatie van onroerende zaken.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting houden in dat schenking of vererving van ondernemingsvermogen tot een bedrag van € 1.060.298 geheel is vrijgesteld en het meerdere dat wordt verkregen voor 83% is vrijgesteld. In de meeste situaties zal de exploitatie van de onroerende zaken aangemerkt moeten worden als normaal vermogensbeheer en dus niet als het drijven van een onderneming. De bedrijfsopvolgingsregeling geldt echter alleen voor ondernemingsvermogen en dus moet er sprake zijn van het drijven van een onderneming.

De Hoge Raad was van mening dat hieraan werd voldaan omdat er in de betreffende casus sprake was van een zeer omvangrijke (deels gefinancierde) onroerendgoedportefeuille van 350 objecten met bijna 900 huurcontracten en een waarde van ongeveer € 435.000.000. Ook waren er zestien personen werkzaam. Het gemiddelde rendement dat werd behaald, bedroeg 20%. Het Hof was eerder al van mening dat er sprake was van een onderneming in materiële zin. Dit omdat er een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid bestond die deelnam aan het maatschappelijke verkeer met het oogmerk om winst te behalen. Omdat tevens een hoger rendement werd beoogd (en behaald) in vergelijking met normaal vermogensbeheer, was er sprake van het drijven van een onderneming.

Medische vrijstelling

Onlangs is een besluit over de medische vrijstelling in de btw verschenen. Onder voorwaarden kunnen ook niet-BIG-geregistreerden de btw-vrijstelling toepassen. In het besluit zijn beroepsbeoefenaren genoemd die kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten verrichten als BIG-geregistreerden en dus de vrijstelling kunnen toepassen. Dat onderdeel van het besluit werkt terug tot 27 maart 2015.

Verdubbeling boete voor belastingontduikers

Staatssecretaris Wiebes richt het vizier op belastingontduikers. Per 1 juli 2016 verhoogt hij de boete voor belastingontduikers die zich zelf melden bij de Belastingdienst namelijk tot 120%. Volgens de staatssecretaris gaan veel landen de komende jaren informatie uitwisselen, waardoor de pakkans nog groter wordt.

UBO-register

Nederland zet momenteel een UBO-register op om het witwassen van gelden tegen te gaan. Hieruit moet blijken wie de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen zijn. Aangenomen werd dat vooral bv’s te maken krijgen met het UBO-register. Uit een recent uitgebrachte brief van minister Dijsselbloem blijkt echter dat ook personenvennootschappen te maken krijgen met het UBO-register.

Europese Commissie wil lijst belastingparadijzen

De Europese Commissie wil belastingontwijking aanpakken. Mede door de ‘Panama Papers’, wil de Europese Commissie een lijst opstellen met daarop de landen die als belastingparadijs worden gezien. Doordat multinationals moeten rapporteren over hun belastingafdracht in belastingparadijzen, neemt het belang van zo’n lijst toe.

Bezwaar tegen box 3 heffing?

Er lopen momenteel verschillende procedures over de vermogensrendementsheffing in box 3. Op 16 februari 2016 heeft advocaat-generaal (A-G) Niessen zijn conclusie bij één van die procedures naar de Hoge Raad gestuurd.

In de zaak ging het om een inwoner van Noorwegen die in Nederland in box 3 1,2% belasting (30% van 4% forfaitair rendement) moest betalen over de WOZ-waarde van zijn in Nederland gelegen vakantiewoning. Volgens de A-G kan de forfaitaire vermogensrendementsheffing willekeurig uitwerken en in strijd komen met het eigendomsrecht. Daarom adviseert hij de Hoge Raad om de zaak te verwijzen naar een gerechtshof. Dat hof zal dan moeten onderzoeken of in dit specifieke geval de vermogensrendementsheffing buitensporig is. Of de Hoge Raad het advies gaat volgen is nog de vraag. De Hoge Raad is daartoe niet verplicht.

Naast de voorgaande procedure loopt ook een massaalbezwaarprocedure die nu nog bij een aantal rechtbanken ligt. Daar gaat het om de vraag of de Belastingdienst wel mag uitgaan van een forfaitair rendement van 4% over spaartegoeden. Speelt dat ook bij u, dan hoeft u in principe geen bezwaar te maken tegen aanslagen inkomstenbelasting en kunt u automatisch meeliften met de procedure. Heeft u echter ook ander box 3-vermogen, zoals aandelen, of onroerend goed, dan is dat niet mogelijk en moet u individueel bezwaar maken, eventueel onder verwijzing naar de conclusie van de A-G.

Beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de gemeenschap van goederen wordt beperkt tot vermogen dat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven. Het wetsvoorstel gaat naar de Eerste Kamer.